Cụ thể, Thanh tra Bộ GTVT đã ban hành Thông báo số 980/TB-TTr ngày 22/8/2017 về kết luận thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại Học viện Hàng không Việt Nam (HKVN). Theo đó, Bộ GTVT đã tiến hành thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của Học viện HKVN thời kỳ từ 01/01/2014 đến 31/12/2016, gồm: Công tác tuyển dụng, tập sự, ký hợp đồng làm việc; công tác bổ nhiệm, thăng hạng chức danh nghề nghiệp; công tác quy hoạch cán bộ; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; công tác biệt phái, chuyển đổi vị trí việc làm; công tác đánh giá, phân loại viên chức; công tác thi đua khen thưởng; công tác tiền lương, chế độ đãi ngộ; công tác giải quyết nghỉ hưu, thôi việc; công tác đào tạo bồi dưỡng; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kỷ luật; công tác quản lý hồ sơ viên chức.

 

Theo Kết luận Thanh tra, trong khi chế độ, chính sách đang dần hoàn thiện, nguồn nhân lực quản lý, đào tạo trong lĩnh vực hàng không ở nước ta còn hạn chế, song Học viện HKVN đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ GTVT về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức bảo đảm ổn định, dần dần phát triển. Các viên chức được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý cơ bản đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn vị trí tuyển dụng, bổ nhiệm theo quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; công tác tiền lương, thi đua khen thưởng, giải quyết nghỉ hưu, thôi việc được quan tâm, chú trọng. Công tác quản trị nội bộ có đổi mới, đã bước đâu ứng dụng công nghệ vào quản lý, điều hành của Học viện, trong đó có quản lý viên chức, người lao động. Tuy nhiên, Học viện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, trong công tác tuyển dụng viên chức, thực hiện chế độ tập sự ký hợp đồng làm việc với viên chức; công tác bổ nhiệm, thay đổi, thăng hạng chức danh nghề nghiệp...

 

 

Học viện Hàng không Việt Nam. Ảnh: Tạp chí Giao thông Vận tải 
 

 

Tại thời điểm thanh tra, Học viện có tổng số 151 người làm việc/123 chỉ tiêu được giao, trong đó có 02 công chức, 90 viên chức, 56 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn của viên chức và 03 hợp đồng làm việc theo Nghị định 68. Về công tác thi tuyển viên chức, Học viện đã bố trí một người vừa tham gia Ban chấm thi vừa tham gia Ban phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức năm 2014 là chưa phù hơp quy định tại Khoản 6 Điều 19 Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ. Ngoài ra, cán bộ coi thi môn kiến thức chung giao trực tiếp bài thi cho Thư ký hội đồng thi là chưa phù hợp quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 15 của Quy chế; chưa rà soát ký đầy đủ hợp đồng làm việc với viên chức theo quy định tại Nghi định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

 

Bên cạnh đó, Học viện chưa trình kế hoạch bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức làm công tác giảng dạy để Bộ GTVT phê duyệt trước khi thực hiện; cũng chưa triển khai áp dụng quy định của các Bộ quản lý chuyên ngành khác để thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho viên chức đang làm công tác chuyên môn như thư viện lưu trữ.

 

Công tác rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021 trong các năm tiếp theo còn chậm. Việc quy hoạch đối với một số cán bộ đương chức chưa phù hợp quy định; còn 01 chức danh quy hoạch 01 người. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý tại đơn vị, công tác ban hành các quy định cụ thể liên quan đến công tác bổ nhiệm cán bộ còn chậm; một số quy định của Học viên về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ chưa phù hợp, cần điều chỉnh, bổ sung. Việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ chưa phù hợp quy định tại Quyết định số 3689/QĐ-BGTVT ngày 15/11/2013 của Bộ GTVT...

 

Liên quan tới việc thực hiện quản lý hồ sơ viên chức, Học viện đã không có sổ đăng ký hồ sơ, sổ giao nhận hồ sơ, sổ theo dõi khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức theo mẫu tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ quy định biểu mẫu quản ly hồ sơ cán bộ, công chức. Một số Bản lý lịch viên chức, Quyển lý lịch cán bộ công chức, viên chức do viên chức kê khai chưa có xác nhận của thủ trưởng đơn vị theo quy định; chưa lưu Bản bổ sung lý lịch viên chức hàng năm, Bản kê khai tài sản hàng năm của các đối tượng diện bắt buộc phải kê khai tài sản hàng năm, tài liệu về đánh giá, phân loại viên chức hàng năm trong hồ sơ cá nhân hay hồ sơ lưu trữ chưa bảo đảm đầy đủ, khoa học.

 

Theo đó, Thanh tra Bộ GTVT yêu cầu Học viện HKVN có phương án xử lý, giải quyết đối với số lao động hợp đồng vượt quá số lượng người làm việc được giao theo quy định của pháp luật và các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT về công tác này. Trong quá trình xử lý, giải quyết phải công khai, minh bạch và bảo đảm chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên phức trình Bộ GTVT xem xét phê duyệt để tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo theo số lượng người làm việc được giao, trong đó phải tuyển dụng người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm để phục vụ công tác đào tạo, đồng thời quan tâm tuyển dụng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn phù hợp đang tham gia đào tạo tại Học viện; tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác tuyển đụng viên chức; rà soát tổng thể và thực hiện ký kết Hợp đồng làm việc đối với viên chức đang làm việc tại Học viện theo đúng quy định tại Điều 43 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ;

 

Ngoài ra, Học viện cần có kế hoạch cụ thể để tuyển dụng, đào tạo, lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ đối với các vị trí quản lý hiện nay còn trống, chưa được bổ nhiệm để tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Hàng không theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định. Khi đánh giá, phân loại viên chức hàng năm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải lấy ý kiến bằng văn bản của cấp ủy cùng cấp theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Thủ trưởng trực tiếp phải có ý kiến đánh giá đối với viên chức thuộc quyền quản lý trong phiếu đánh giá, phân loại viên chức.

 

Tại kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ GTVT yêu cầu Học viện HKVN thực hiện mở sổ đăng ký hồ sơ, sổ giao nhận hồ sơ, sổ theo dõi khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo mẫu tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ quy định biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; rà soát, lập và lưu Bản lý lịch viên chức, Quyển lý lịch cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; lưu hồ sơ Bản bổ sung lý lịch viên chức hàng năm, Bản kê khai tài sản hàng năm của các đối tượng diện bắt buộc phải kê khai tài sản hàng năm; các hồ sơ tài liệu về đánh giá, phân loại viên chức hàng năm trong hồ sơ cá nhân viên chức theo quy định; rà soát, sắp xếp tài liệu trong hồ sơ viên chức thành từng nhóm tài liệu; loại bỏ những tài liệu thừa, bản photocopy không có giá trị pháp lý./.

 

L.A