CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

I. Vị trí, chức năng

 

Thanh tra Thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 

Thanh tra Thành phố chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố mà trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

 

II.Tư cách pháp lý

 

Thanh tra Thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng mở tại Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Trụ sở làm việc của Thanh tra Thành phố đặt tại số 13 Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

III. Nhiệm vụ và quyền hạn

 

Thanh tra Thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ th sau:

 

1. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố:

 

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

 

b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

 

c) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ th tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó của Văn phòng và các phòng thuộc Thanh tra Thành phố; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra quận, huyện.

 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố:

 

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;

 

b) Dự thảo kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật;

 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 

4. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Giám đốc sở, ngành trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 

5. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức, nghiệp vụ thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Thanh tra sở, ngành, quận, huyện.

 

6. Về thanh tra:

 

a) Yêu cầu các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáo về công tác thanh tra; tng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của Thanh tra sở, ngành, quận, huyện;

 

c) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện; thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, Ủy ban nhân dân quận, huyện; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập và các cơ quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

 

d) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao;

 

đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chánh Thanh tra Thành phố và của Chủ tịch y ban nhân dân Thành phố;

 

e) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chánh Thanh tra sở, ngành, quận, huyện khi cần thiết;

 

7. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

 

a) Hưng dẫn các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện việc tiếp công dân tại trụ sở làm việc theo quy định;

 

b) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, t cáo; kiến nghị các biện pháp đ làm tt công tác giải quyết khiếu nại, t cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;

 

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, t chức thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc kiến nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để chấm dứt vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý đối với người vi phạm.

 

c) Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố khi được giao;

 

d) Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Giám đốc sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết lại theo quy định;

 

đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;

 

e) Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

8. Về phòng, chống tham nhũng:

 

a) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các sở, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện;

 

b) Phối hp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng;

 

c) Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi địa phương mình; định kỳ báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ;

 

d) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 

9. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyn của y ban nhân dân Thành ph, Thanh tra Chính phủ.

 

10. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

 

11. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Thực hiện công tác thông tin, tổng hp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố và Thanh tra Chính phủ.

 

12. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra Thành phố; quản lý biên chế, công chức, thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Thành phố theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

13. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

 

(Theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 05 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh)

 

 IV.     Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

 

1.    VĂN PHÒNG THANH TRA TP. HỒ CHÍ MINH

 Chức năng

Văn phòng có chức năng tham mưu giúp Chánh Thanh tra Thành phố về công tác tổng hợp, pháp chế nội bộ, cải cách hành chính; công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; công tác đảng vụ của Đảng bộ cơ quan; tiếp công dân, xử lý đơn; tài chính, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ; phục vụ, đảm bảo các hoạt động của cơ quan Thanh tra Thành phố và các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

 

Văn phòng chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chánh Thanh tra; đồng thời chịu sự chỉ đạo của Phó Chánh Thanh tra phụ trách trong công tác pháp chế nội bộ và công tác cải cách hành chính.

Nhiệm vụ

Văn phòng giúp Chánh Thanh tra thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu giúp Chánh Thanh tra thực hiện chế độ theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của cơ quan, ngành Thanh tra Thành phố và của toàn thành phố theo quy định, theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố và trao đổi thông tin có liên quan theo yêu cầu của các sở-ngành Thành phố.

2. Tham mưu việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra 05 năm của Thanh tra Thành phố; phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra Thành phố và hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch thanh tra của Thanh tra sở, ngành, quận, huyện; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm đã được phê duyệt.

3. Tham mưu về công tác xây dựng tổ chức, bộ máy Thanh tra Thành phố; công tác hành chính, quản trị của cơ quan.

4. Xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhân dân Thành phố về quy định tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó phòng thuộc Thanh tra Thành phố; Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra sở-ngành, quận-huyện.

5. Xây dựng và triển khai các phong trào thi đua của toàn ngành.

6. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản chung của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố.

7. Giúp Chánh Thanh tra tổ chức tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn theo quy định

8. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác pháp chế nội bộ.

9.. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Thanh tra giao.

Ngoài ra, Văn phòng có nhiệm vụ tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo nhiệm kỳ và hàng năm của Đảng ủy; tổng hợp, báo cáo kết quả công tác của Đảng bộ Thanh tra Thành phố; tham mưu xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan; thực hiện công tác đảng vụ, quản lý đảng viên và các nhiệm vụ khác do Đảng ủy giao.

2.    PHÒNG THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO SỐ 1 (PHÒNG 1)

 Chức năng

Giúp Chánh Thanh tra Thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quận: 1, 3, 5, 10, 11, Tân Bình và các ngành, lĩnh vực: công thương, xây dựng, giao thông vận tải, quy hoạch kiến trúc, tài nguyên và môi trường; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

Phòng 1 chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Chánh Thanh tra; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phó Chánh Thanh tra phụ trách.

Phòng 1 tham mưu giúp Chánh Thanh tra thực hiện các nhiệm vụ sau:

       1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

a) Khảo sát, xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra Thành phố;

b) Hướng dẫn các quận thuộc địa bàn phụ trách xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm;

c) Đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận thuộc địa bàn phụ trách tiến hành thanh tra những vụ việc thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương; giải quyết những vấn đề chưa thống nhất giữa Chánh Thanh tra các quận thuộc địa bàn phụ trách với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

d) Có ý kiến đối với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh Thanh tra và việc điều động, luân chuyển Thanh tra viên của Thanh tra Sở, ngành, quận được phân công phụ trách;

đ) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách;

e) Phối hợp với Thanh tra các quận, sở, ngành thuộc địa bàn phụ trách theo dõi tình hình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đề xuất kịp thời với Chánh Thanh tra các biện pháp giải quyết khi có dấu hiệu phát sinh phức tạp.

       2. Trực tiếp thanh tra, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm sau khi được Chánh Thanh tra giao nhiệm vụ; trực tiếp tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, Giám đốc các sở, ngành thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách theo kế hoạch hoặc thanh tra các vụ việc khác khi được Chánh Thanh tra giao;

b) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và thông báo, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, Giám đốc các sở, ngành thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách khi cần thiết;

c) Thanh tra lại vụ việc đã được Giám đốc sở kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao; thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

d) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận và Giám đốc các Sở, ngành thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

đ) Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo (gọi tắt là đơn) thuộc thẩm quyền; đề xuất xử lý đơn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố trong phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách và của Chánh Thanh tra giao;

e) Xác minh, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của địa bàn, ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách theo quy định của pháp luật.

3. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các công tác khác thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực được phân công.

4. Tham gia ý kiến với Văn phòng về các dự án pháp luật do cơ quan Trung ương và các sở, ban, ngành thành phố gửi lấy ý kiến và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng tham mưu việc xây dựng, ban hành.

5. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của sở, ngành và các quận được phân công phụ trách hoặc theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra.

6. Thực hiện các báo cáo chuyên đề liên quan đến địa bàn, lĩnh vực phụ trách khi được giao.

7. Quản lý công chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và quy định của Chánh Thanh tra.

 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

 

3.    PHÒNG THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO SỐ 2 (PHÒNG 2)

 Chức năng

Giúp Chánh Thanh tra Thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quận: 4, 6, 8, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Phú, Phú Nhuận và các ngành, lĩnh vực: tài chính, kế hoạch và đầu tư, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thông tin và truyền thông,  khoa học và công nghệ, thống kê; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

Phòng 2 chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Chánh Thanh tra; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phó Chánh Thanh tra phụ trách.

 Phòng 2 tham mưu giúp Chánh Thanh tra thực hiện các nhiệm vụ sau:

      1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

a) Khảo sát, xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra Thành phố;

b) Hướng dẫn các quận thuộc địa bàn phụ trách xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm;

c) Đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận thuộc địa bàn phụ trách tiến hành thanh tra những vụ việc thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương; giải quyết những vấn đề chưa thống nhất giữa Chánh Thanh tra các quận thuộc địa bàn phụ trách với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

d) Có ý kiến đối với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh Thanh tra và việc điều động, luân chuyển Thanh tra viên của Thanh tra Sở, ngành, quận được phân công phụ trách;

đ) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách;

e) Phối hợp với Thanh tra các quận, sở, ngành thuộc địa bàn phụ trách theo dõi tình hình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đề xuất kịp thời với Chánh Thanh tra các biện pháp giải quyết khi có dấu hiệu phát sinh phức tạp.

       2. Trực tiếp thanh tra, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm sau khi được Chánh Thanh tra giao nhiệm vụ; trực tiếp tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, Giám đốc các sở, ngành thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách theo kế hoạch hoặc thanh tra các vụ việc khác khi được Chánh Thanh tra giao;

b) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và thông báo, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, Giám đốc các sở, ngành thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách khi cần thiết;

c) Thanh tra lại vụ việc đã được Giám đốc sở kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao; thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

d) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận và Giám đốc các Sở, ngành thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

đ) Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo (gọi tắt là đơn) thuộc thẩm quyền; đề xuất xử lý đơn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố trong phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách và của Chánh Thanh tra giao;

e) Xác minh, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của địa bàn, ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách theo quy định của pháp luật.

3. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các công tác khác thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực được phân công.

4. Tham gia ý kiến với Văn phòng về các dự án pháp luật do cơ quan Trung ương và các sở, ban, ngành thành phố gửi lấy ý kiến và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng tham mưu việc xây dựng, ban hành.

5. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của sở, ngành và các quận được phân công phụ trách hoặc theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra.

6. Thực hiện các báo cáo chuyên đề liên quan đến những lĩnh vực phụ trách khi được giao.

7. Quản lý công chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và quy định của Chánh Thanh tra.

 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

 

   4.    PHÒNG THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO SỐ 3 (PHÒNG 3)

Chức năng

Giúp Chánh Thanh tra Thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ và các ngành, lĩnh vực: giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao, du lịch, lao động - thương binh và xã hội; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

Phòng 3 chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Chánh Thanh tra; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phó Chánh Thanh tra phụ trách.

Phòng 3 tham mưu, giúp Chánh Thanh tra thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

a) Khảo sát, xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra Thành phố;

b) Hướng dẫn các huyện thuộc địa bàn phụ trách xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm;

c) Đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thuộc địa bàn phụ trách tiến hành thanh tra những vụ việc thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương; giải quyết những vấn đề chưa thống nhất giữa Chánh Thanh tra các huyện thuộc địa bàn phụ trách với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

d) Có ý kiến đối với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh Thanh tra và việc điều động, luân chuyển Thanh tra viên của Thanh tra Sở, ngành, huyện được phân công phụ trách;

đ) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách;

e) Phối hợp với Thanh tra các huyện, sở, ngành thuộc địa bàn phụ trách theo dõi tình hình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đề xuất kịp thời với Chánh Thanh tra các biện pháp giải quyết khi có dấu hiệu phát sinh phức tạp.

2. Trực tiếp thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm sau khi được Chánh Thanh tra giao nhiệm vụ; trực tiếp tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Giám đốc các sở, ngành thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách theo kế hoạch hoặc thanh tra các vụ việc khác khi được Chánh Thanh tra giao;

b) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và thông báo, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Giám đốc các sở, ngành thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách khi cần thiết;

c) Thanh tra lại vụ việc đã được Giám đốc sở kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao; thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

d) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và Giám đốc các Sở, ngành thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

đ) Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo (gọi tắt là đơn) thuộc thẩm quyền; đề xuất xử lý đơn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố trong phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách và của Chánh Thanh tra giao;

e) Xác minh, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của địa bàn, ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách theo quy định của pháp luật.

3. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các công tác khác thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực được phân công.

4. Tham gia ý kiến với Văn phòng về các dự án pháp luật do cơ quan Trung ương và các sở, ban, ngành thành phố gửi lấy ý kiến và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng tham mưu việc xây dựng, ban hành.

5. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của sở, ngành và các huyện được phân công phụ trách hoặc theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra.

6. Thực hiện các báo cáo chuyên đề liên quan đến những lĩnh vực phụ trách khi được giao.

7. Quản lý công chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và quy định của Chánh Thanh tra.

 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

 

5.    PHÒNG THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO SỐ 4 (PHÒNG 4)

 Chức năng

Giúp Chánh Thanh tra Thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quận: 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và các ngành, lĩnh vực: công an, quân sự, tư pháp, nội vụ; phối hợp với Ban Tôn giáo Thành phố theo dõi, xử lý các khiếu nại liên quan đến tôn giáo; tham mưu Chánh Thanh tra tổng hợp, theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo đông người và giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

Phòng 4 chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Chánh Thanh tra; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phó Chánh Thanh tra phụ trách.

Phòng 4 giúp Chánh Thanh tra thực hiện các nhiệm vụ sau:

       1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

a) Khảo sát, xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra Thành phố;

b) Hướng dẫn các quận thuộc địa bàn phụ trách xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm;

c) Đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận thuộc địa bàn phụ trách tiến hành thanh tra những vụ việc thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương; giải quyết những vấn đề chưa thống nhất giữa Chánh Thanh tra các quận thuộc địa bàn phụ trách với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

d) Có ý kiến đối với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh Thanh tra và việc điều động, luân chuyển Thanh tra viên của Thanh tra Sở, ngành, quận được phân công phụ trách;

đ) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, xử lý đơn giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách;

e) Phối hợp với Thanh tra các quận, sở, ngành thuộc địa bàn phụ trách theo dõi tình hình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đề xuất kịp thời với Chánh Thanh tra các biện pháp giải quyết khi có dấu hiệu phát sinh phức tạp.

       2. Trực tiếp thanh tra, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm sau khi được Chánh Thanh tra giao nhiệm vụ; trực tiếp tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, Giám đốc các sở, ngành thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách theo kế hoạch hoặc thanh tra các vụ việc khác khi được Chánh Thanh tra giao;

b) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và thông báo, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, Giám đốc các sở, ngành thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách khi cần thiết;

c) Thanh tra lại vụ việc đã được Giám đốc sở kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao; thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

d) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận và Giám đốc các Sở, ngành thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

đ) Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo (gọi tắt là đơn) thuộc thẩm quyền; đề xuất xử lý đơn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố trong phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách và của Chánh Thanh tra giao;

e) Xác minh, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của địa bàn, ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách theo quy định của pháp luật.

3. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các công tác khác thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực được phân công.

4. Tham gia ý kiến với Văn phòng về các dự án pháp luật do cơ quan Trung ương và các sở, ban, ngành thành phố gửi lấy ý kiến và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng tham mưu việc xây dựng, ban hành.

5. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của sở, ngành và các quận được phân công phụ trách hoặc theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra.

6. Thực hiện các báo cáo chuyên đề liên quan đến những lĩnh vực phụ trách khi được giao.

7. Quản lý công chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và quy định của Chánh Thanh tra.

 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

 

 

6.    PHÒNG THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO SỐ 5 (PHÒNG 5)

 Chức năng

Giúp Chánh Thanh tra Thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan các Ban quản lý thuộc Thành phố: các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Khu Nam, Thủ Thiêm, Tây Bắc, … và các Ban quản lý dự án hạ tầng giao thông đô thị và các công trình trọng điểm của Thành phố (nâng cấp đô thị, chống ngập, đường sắt đô thị, an toàn giao thông); thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

Phòng 5 chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Chánh Thanh tra; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phó Chánh Thanh tra phụ trách.

Phòng 5 tham mưu giúp Chánh Thanh tra thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

a) Khảo sát, xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra Thành phố;

b) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với lĩnh vực được phân công phụ trách;

2. Trực tiếp thanh tra, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm sau khi được Chánh Thanh tra giao nhiệm vụ; trực tiếp tiến hành thanh tra theo kế hoạch hoặc thanh tra các vụ việc khác khi được Chánh Thanh tra giao;

b) Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo (gọi tắt là đơn) thuộc thẩm quyền; đề xuất xử lý đơn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố trong phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách và của Chánh Thanh tra giao;

c) Xác minh, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách theo quy định của pháp luật.

3. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các công tác khác thuộc ngành, lĩnh vực được phân công.

4. Tham gia ý kiến với Văn phòng về các dự án pháp luật do cơ quan Trung ương và các sở, ban, ngành thành phố gửi lấy ý kiến và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng tham mưu việc xây dựng, ban hành.

5. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của các đơn vị được phân công phụ trách hoặc theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra.

6. Thực hiện các báo cáo chuyên đề liên quan đến những lĩnh vực phụ trách khi được giao.

7. Quản lý công chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và quy định của Chánh Thanh tra.

 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

 

 

   7.   PHÒNG THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO SỐ 6 (PHÒNG 6)

 Chức năng

Giúp Chánh Thanh tra Thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan khối Tổng Công ty, Công ty trực thuộc Thành phố; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

Phòng 6 chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Chánh Thanh tra; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phó Chánh Thanh tra phụ trách.

Phòng 6 tham mưu giúp Chánh Thanh tra thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

    1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

a) Khảo sát, xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra Thành phố;

b) Hướng dẫn các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc Thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra hàng năm (khi cần thiết); rà soát, hướng dẫn thanh tra sở-ngành, quận-huyện trong thực hiện thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, hoạt động của các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty, Công ty trực thuộc Thành phố;

c) Đề xuất, xử lý các chồng chéo trong việc thực hiện thanh tra, kiểm tra liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp;

d) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Trực tiếp thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm sau khi được Chánh Thanh tra giao nhiệm vụ; trực tiếp tiến hành thanh tra theo kế hoạch hoặc thanh tra đột xuất các vụ việc khác khi được Chánh Thanh tra giao;

b) Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo (gọi tắt là đơn) thuộc thẩm quyền; đề xuất xử lý đơn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố trong phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách và của Chánh Thanh tra giao;

c) Xác minh, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách theo quy định của pháp luật.

3. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các công tác khác thuộc ngành, lĩnh vực được phân công.

4. Tham gia ý kiến với Văn phòng về các dự án pháp luật do cơ quan Trung ương và các sở, ban, ngành thành phố gửi lấy ý kiến và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng tham mưu việc xây dựng, ban hành.

5. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của các đơn vị được phân công phụ trách hoặc theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra.

6. Thực hiện các báo cáo chuyên đề liên quan đến những lĩnh vực phụ trách khi được giao.

7. Quản lý công chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và quy định của Chánh Thanh tra.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

 

      8.    PHÒNG THANH TRA, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (PHÒNG 7)

 Chức năng

Phòng 7 có chức năng giúp Chánh Thanh tra Thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Thành phố; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan Thanh tra Thành phố theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao. Tham mưu thụ lý, giải quyết đơn tố cáo về phòng, chống tham nhũng do Chánh Thanh tra Thành phố giao.

 

Phòng 7 chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Chánh Thanh tra; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phó Chánh Thanh tra phụ trách.

Nhiệm vụ

Phòng 7 tham mưu, giúp Chánh Thanh tra thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Khảo sát, xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra Thành phố.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng các kế hoạch, chương trình thực hiện phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Thành phố; phối hợp, triển khai tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan Thanh tra Thành phố.

3. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; thực hiện các đoàn thanh tra kinh tế xã hội phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng.

4. Thanh tra các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc qua đơn thư tố cáo của công dân khi được giao.

5. Xử lý và tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng do Chánh Thanh tra giao.

6. Theo dõi, nắm bắt tình hình và kịp thời tham mưu Chánh Thanh tra, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý bước đầu các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng trên địa bàn Thành phố.

7. Tiến hành xác minh, kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

8. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan; Tham mưu Chánh Thanh tra trong việc kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

9. Thực hiện chế độ tổng hợp, thông tin, báo cáo theo định kỳ và chuyên đề liên quan lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

10. Tham gia ý kiến với Văn phòng về các dự án pháp luật do cơ quan Trung ương và các sở, ban, ngành thành phố gửi lấy ý kiến và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng tham mưu việc xây dựng, ban hành.

11. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo yêu cầu của sở, ngành, quận, huyện và theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra.

12. Quản lý công chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và quy định của Chánh Thanh tra.

 

   13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

 

9. PHÒNG GIÁM SÁT, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA (PHÒNG 8).

  Chức năng

Giúp Chánh Thanh tra Thành phố thực hiện công tác giám sát hoạt động Đoàn thanh tra do Thanh tra Thành phố thành lập; thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra của Đoàn thanh tra của Thanh tra Thành phố khi được Chánh Thanh tra giao; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra và quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Thanh tra Thành phố, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã có hiệu lực pháp luật; tổng hợp kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương khi được giao; tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các vụ việc đã có kết luận, chỉ đạo giải quyết của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân Thành phố, các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài và các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

 

             Phòng 8 chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Chánh Thanh tra; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phó Chánh Thanh tra phụ trách.

Nhiệm vụ

Phòng 8 tham mưu, giúp Chánh Thanh tra thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Khảo sát, xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra Thành phố.

2. Thực hiện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;

3. Thực hiện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chánh Thanh tra Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; thực hiện theo dõi, đôn đốc công tác thu hồi tiền, tài sản sai phạm phát hiện thông qua hoạt động của các Đoàn thanh tra do Thanh tra Thành phố thành lập. Tham mưu cho Chánh Thanh tra kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố có hành vi không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

4. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng kéo dài trên địa bàn thành phố; theo dõi, tổng hợp, phối hợp các cơ quan Trung ương và thành phố thực hiện các kết luận, chỉ đạo, quyết định giải quyết của Thủ tướng Chính phủ, bộ ngành Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đối với các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp.

5. Thực hiện công tác giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ: Phân công công chức là Lãnh đạo phòng và thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo quyết định của Chánh Thanh tra Thành phố; Tham mưu cho Chánh Thanh tra tổ chức kiểm tra và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hoạt động Đoàn Thanh tra khi có tố cáo hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra thuộc Thanh tra Thành phố.

6. Thực hiện chế độ tổng hợp, thông tin, báo cáo theo định kỳ và chuyên đề liên quan đến chức năng của phòng.

7. Tham gia ý kiến với Văn phòng về các dự án pháp luật do cơ quan Trung ương và các sở, ban, ngành thành phố gửi lấy ý kiến và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng tham mưu việc xây dựng, ban hành.

8. Tập huấn, hướng dẫn về các công tác thuộc chức năng của phòng  theo yêu cầu của sở, ngành, quận, huyện và theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra.

9. Quản lý công chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và quy định của Chánh Thanh tra.

 

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao.

 

Tìm kiếm