Thủ tục/công việc:   
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn Khiếu nại, tố cáo Thanh tra thành phố
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Khiếu nại, tố cáo Thanh tra thành phố
3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Khiếu nại, tố cáo Thanh tra thành phố
4 Thủ tục giải quyết tố cáo Khiếu nại, tố cáo Thanh tra thành phố
5 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực Chứng thực Thanh tra thành phố
6 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường Lĩnh vực trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Thanh tra thành phố
7 Thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường Lĩnh vực trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Thanh tra thành phố
8 Thủ tục Trả lại tài sản Lĩnh vực trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính Thanh tra thành phố
9 Thủ tục thi tuyển công chức Lĩnh vực công chức Thanh tra thành phố
10 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Lĩnh vực công chức Thanh tra thành phố
11 Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Đấu thầu lựa chọn nhà thầu
12 Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của sở ngành Đấu thầu lựa chọn nhà thầu Thanh tra thành phố
13 Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân Thành phố Đấu thầu lựa chọn nhà thầu
14 Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của sở - ngành Đấu thầu lựa chọn nhà thầu Thanh tra thành phố
15 Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Thanh tra thành phố
16 Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Thanh tra thành phố
Trang đầu tiênTrang trước1Trang tiếp theoTrang cuối16 thủ tục
 
 
Tìm kiếm