SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
3
3
9
5
5
2
Hoạt động chính trị đoàn thể 30 Tháng Tám 2022 9:40:00 SA

Điểm tin Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 

Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố và Kế hoạch số 587/KH/ĐU ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng;

Vào lúc 14 giờ 00 phút, thứ ba, ngày 29 tháng 8 năm 2022, Đảng ủy Thanh tra Thành phố đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng;

Báo cáo viên tại hội nghị là đồng chí Trung tá, tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm - Giảng viên Khoa lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn, Trường đại học an ninh nhân dân; tham dự hội nghị gồm các đồng chí Đảng ủy viên, lãnh đạo Thanh tra Thành phố và toàn thể đảng viên, công chức cơ quan.  

 

(Đồng chí Trung tá, tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm - Giảng viên Khoa lý luận chính trị và

Khoa học xã hội nhân văn, Trường Đại học An ninh nhân dân báo cáo viên tại hội nghị)

 

Tại Hội nghị, đồng chí Trung tá, tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm - Giảng viên Khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn, Trường Đại học An ninh nhân dân đã báo cáo khái quát những nội dung cơ bản của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; với nội dung quán triệt, đã giúp cho cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên cơ quan nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 92 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Đồng thời, nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược, các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, góp phần thể hiện ý chí vươn lên, khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

 

(Đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra  phát biểu chỉ đạo tại hội nghị)

 

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Minh Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra phát biểu chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên cơ quan chủ động tích cực nghiên cứu, tự học tập, nhất là thông qua các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng về những nội dung cơ bản của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đề nghị Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền nội dung cốt lõi, cơ bản tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ xuyên suốt năm 2022; triển khai viết bài thu hoạch đối với đảng viên, hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2022.

 

 Các đồng chí đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên tham gia học tập

 

 

 

 


Số lượt người xem: 2014    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm