SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
4
4
8
0
4
9
Tin tức sự kiện 02 Tháng Tám 2016 9:45:00 SA

(TTTP) Công khai kết luận nội dung tố cáo như thế nào?

 

                          

Cập nhật: 02/08/2016 09:20

(Thanh tra)- Là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư 02/2016/TT- BTP của Bộ Tư pháp quy định quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại (KN), tố cáo (TC), đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự (THADS).

 
 

Điều 24 về công khai kết luận nội dung TC và quyết định xử lý hành vi vi phạm bị TC, Thông tư quy định, người giải quyết TC phải gửi kết luận nội dung TC cho cơ quan cấp trên trực tiếp, Viện KSND cùng cấp, công khai kết luận nội dung TC và quyết định xử lý hành vi vi phạm bị TC cho người bị TC.

Việc công khai kết luận nội dung TC và quyết định xử lý hành vi vi phạm bị TC được thực hiện bằng một trong các hình thức sau: Công bố tại cuộc họp cơ quan nơi người bị TC công tác; niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan đã giải quyết TC; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan đã giải quyết TC.

Trường hợp trong các văn bản nêu trên có nội dung thuộc bí mật Nhà nước hoặc các thông tin có hại cho người TC thì phải trích văn bản để loại bỏ những thông tin đó trước khi gửi cho người bị TC.

Trường hợp người TC có yêu cầu thông báo kết quả giải quyết TC thì người giải quyết TC gửi thông báo bằng văn bản về kết quả giải quyết TC cho người TC. Thông báo kết quả giải quyết TC phải nêu rõ kết luận nội dung TC, việc xử lý người bị TC, trừ những nội dung thuộc bí mật Nhà nước. Trường hợp người TC không yêu cầu thông báo kết quả giải quyết TC nhưng qua xác minh đã kết luận toàn bộ hoặc một số nội dung TC là không đúng sự thật thì người giải quyết TC vẫn phải thông báo bằng văn bản cho người TC biết về những nội dung người TC đã TC không đúng sự thật.

Trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người có thẩm quyền giải quyết TC có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kết luận nội dung TC, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị TC hoặc giao cho đơn vị đã tham mưu giải quyết TC, Thủ trưởng cơ quan THADS cấp dưới thực hiện.

Thủ trưởng cơ quan được giao tổ chức thực hiện kết luận nội dung TC, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị TC phải thực hiện đúng nội dung kết luận và báo cáo người có thẩm quyền giải quyết TC.

Thông tư cũng quy định về việc xử lý đối với vụ việc KN,TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài và đề nghị, kiến nghị, phản ánh. Theo đó, cơ quan THADS, cơ quan quản lý THADS phối hợp với các cơ quan chức năng cùng cấp trong giải quyết vụ việc KN,TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Đối với KN,TC phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương thì thủ trưởng cơ quan THADS cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo UBND cấp tỉnh để được chỉ đạo giải quyết theo Khoản 1 Điều 173 Luật THADS.

Cơ quan THADS, cơ quan quản lý THADS tổ chức rà soát đơn KN,TC, phân loại vụ việc KN,TC để giải quyết theo trình tự như đối với vụ việc KN,TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài, người có thẩm quyền giải quyết KN,TC phải tổ chức họp liên ngành Trung ương, địa phương để thống nhất phương án giải quyết; tổ chức đối thoại với người KN,TC; thông báo kết quả giải quyết KN,TC.

Đối với việc KN,TC đã được giải quyết đúng pháp luật, nếu qua đối thoại, giải thích, vận động, thuyết phục mà người KN,TC đồng ý với phương án giải quyết thì người có thẩm quyền giải quyết KN,TC ra thông báo chấm dứt KN,TC. Trường hợp đương sự không đồng ý thì ra thông báo không thụ lý, xem xét, giải quyết vụ việc KN,TC đó, đồng thời, cơ quan ra thông báo sẽ lập hồ sơ trích ngang về nội dung vụ việc và quá trình giải quyết để công khai trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan và thông báo cho các cơ quan có liên quan ở Trung ương và địa phương.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, công chức phải đề xuất người có thẩm quyền xử lý. Cụ thể: Trường hợp đề nghị, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền thì có văn bản trả lời người có đề nghị, kiến nghị, phản ánh; trường hợp đề nghị, kiến nghị, phản ánh không liên quan đến lĩnh vực THADS, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan khác thì chuyển đơn cùng các tài liệu kèm theo (nếu có) đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật và trả lời, hướng dẫn cho người đề nghị, kiến nghị, phản ánh; trường hợp đề nghị, kiến nghị, phản ánh đã được chuyển, hướng dẫn, trả lời theo quy định của pháp luật nhưng đương sự vẫn tiếp tục có đơn cùng nội dung; đơn đề gửi nhiều cơ quan, trong đó có đề cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì lưu đơn.

Tổng cục THADS hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo giải quyết KN,TC, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong hệ thống THADS theo quy định tại Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê THADS.

Cục THADS theo dõi, tổng hợp tình hình giải quyết KN,TC, đề nghị, kiến nghị, phản ánh của Cục THADS và các Chi cục THADS trên địa bàn, báo cáo Tổng cục THADS.

B.B.Đ


Số lượt người xem: 2242    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm