(PL)- Kiến nghị mọi khoản thu, tiêu dùng phải gắn với mã số của từng cán bộ để kiểm tra, xác minh.

Ngày 24-5, UBND TP.HCM đã báo cáo kết quả thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP.HCM năm 2015.

Theo đó, có 112 cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc diện kê khai với hơn 36.000 người phải kê khai tài sản, thu nhập. So với năm 2014, số người phải kê khai tài sản, thu nhập tăng 322 người.

Qua tổng hợp các báo cáo về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015 của các cơ quan, đơn vị, chưa có trường hợp nào phải giải trình, xác minh tài sản, thu nhập sau công khai; chưa có trường hợp vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập.

UBND TP cho rằng công tác minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức được lãnh đạo Thành ủy và UBND TP quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Để việc minh bạch tài sản đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, UBND TP kiến nghị Thanh tra Chính phủ xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu kê khai tài sản, thu nhập. Hằng năm cán bộ, công chức, viên chức chỉ cần cung cấp thông tin khi có thay đổi, bổ sung mới giúp công tác quản lý, công tác kê khai tài sản, thu nhập nề nếp, chặt chẽ.

Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, thống nhất để theo dõi, giám sát liên tục, đầy đủ biến động tài sản của cá nhân cũng như có thể kết nối, phối hợp kiểm tra việc kê khai tài sản đối với các cá nhân có liên quan với người kê khai, đánh giá được tính trung thực của các bản kê khai.

UBND TP cũng kiến nghị Chính phủ cần thiết lập hệ thống thanh toán tín dụng đồng bộ trên toàn quốc, từng bước hạn chế thanh toán bằng tiền mặt. Đồng thời quy định mọi khoản thu, chi tiêu dùng phải gắn với mã số của từng người để kiểm soát, xác minh tài sản, thu nhập đạt hiệu quả.

Chính phủ cũng cần nghiên cứu các hình thức công khai việc kê khai tài sản, thu nhập trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại nơi công tác và tại địa phương nơi sinh sống để người dân, xã hội có điều kiện thực hiện việc giám sát...

TÁ LÂM

plo.vn