SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
1
2
8
4
3
3
Tin tức sự kiện 27 Tháng Hai 2015 8:45:00 SA

(TTTP) Hướng dẫn Tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 02 và tháng 3 năm 2015 chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Bác tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2015

 

Số: 126/HD-TTTP-ĐTN

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 02 và tháng 3 năm 2015

chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Bác tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”

-----------

 

Căn cứ Hướng dẫn số 02- HD/ĐTN ngày 04 tháng 02 năm 2015 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 02,3/2015 chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Bác tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2015, hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015) và kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2015), Ban chấp hành Đoàn Thanh tra thành phố hướng dẫn các chi đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chủ điểm tháng 02,3/2015, chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Bác tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” như sau:

1. Đối tượng tham gia: Đoàn viên các Chi Đoàn bộ phận trực thuộc Đoàn Thanh tra thành phố. (Lưu ý: Tỷ lệ đoàn viên chi đoàn tham gia sinh hoạt phải đạt từ 80% trở lên).

2. Nội dung sinh hoạt:

- Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về vai trò sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối, các đồng chí lãnh đạo Đảng trong những thời kỳ đầu. Tuyên truyền về truyền thống lịch sử hình thành, quá trình lãnh đạo đất nước đấu tranh giải phóng dân tộc và những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

            - Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống 84 năm hình thành, phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung, truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh và truyền thống tổ chức Đoàn Thanh niên tại đơn vị nói riêng. Tập trung giới thiệu những thành quả, sự cống hiến của tổ chức Đoàn, của các thế hệ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Giới thiệu thành tích 2 lần tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các điển hình đoàn viên tiêu biểu, các công trình thanh niên, phần việc thanh niên hiệu quả…

            - Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ Đoàn, đoàn viên của đơn vị về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hiện nay; đặc biệt là những mục tiêu, lý tưởng cao đẹp mà toàn Đảng và nhân dân ta tập trung phấn đấu, đó là xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng Nhà nước thật sự “của dân, do dân, vì dân”, phấn đấu cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại năm 2020; đối với Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành Thành phố Xã hội Chủ nghĩa; xứng đáng là vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Nam… qua đó định hướng nhận thức đúng đắn cho người đoàn viên, xác định vai trò, trách nhiệm của bản thân với tư cách là một công dân, một người đoàn viên đối với sự phát triển chung của thành phố và đất nước.

            - Tuyên truyền, giới thiệu và học tập gương các đồng chí lãnh đạo Đảng tiêu biểu các thời kỳ, Đảng viên kiên trung có nhiều đóng góp cho đất nước và sự nghiệp xây dựng Đảng.

- Tuyên truyền những kết quả mà tổ chức Đoàn đạt được trong công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng tại đơn vị, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

            - Tuyên truyền sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Biểu dương những đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú tiêu biểu trong thực hiện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kết hợp với cuộc vận động xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố và cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Đoàn.

            - Kết hợp việc tổ chức sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn với phát động, hướng dẫn và đề nghị đoàn viên, chi đoàn đăng ký các nội dung, phần việc thiết thực nhằm thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và tình nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, gắn với chủ đề năm và Tháng Thanh niên.

            3. Hình thức thực hiện:

Các hoạt động cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; tạo khí thế cách mạng, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, Ban Chấp hành Chi Đoàn có thể chủ động lựa chọn một trong các hình thức sau để tổ chức sinh hoạt chính trị:

            - Tổ chức các hoạt động, các hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng qua các giai đoạn, các gương Đảng viên tiêu biểu; sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn.

            - Tổ chức giao lưu, trao đổi giữa thế hệ trẻ với các đồng chí cách mạng lão thành, đảng viên tiêu biểu với các đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú... qua đó, các đồng chí lão thành cách mạng trao đổi về lý tưởng và vai trò của đảng viên trẻ ngày nay, về nhận thức, trách nhiệm và hành động của đoàn viên. Phát động đoàn viên xây dựng hình ảnh người đoàn viên, thanh niên gương mẫu, tình nguyện; phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn trong thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Đoàn.

- Tổ chức các diễn đàn thanh niên để gặp gỡ đối thoại giữa các đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ với lãnh đạo cấp ủy đơn vị.

            - Kết hợp sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn với tổ chức các Ngày đoàn viên cùng hành động: các chi đoàn xây dựng các nội dung sinh hoạt của chi đoàn kết hợp với việc đề ra kế hoạch, triển khai, thực hiện các hoạt động tình nguyện cụ thể trong Tháng Thanh niên hoặc xuyên suốt cả năm; phát động đăng ký, thực hiện các công trình thanh niên, chương trình Rèn luyện đoàn viên; đề xuất giải pháp cụ thể tham gia giải quyết những khó khăn tại đơn vị trong từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể.

- Khuyến khích các chi đoàn ứng dụng công nghệ thông tin, các loại hình trực quan sinh động, thiết kế các sản phẩm tuyên truyền trong tổ chức sinh hoạt chính trị tại đơn vị.

- Về địa điểm sinh hoạt: các địa danh lịch sử, các địa chỉ đỏ, phòng truyền thống của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố hoặc phòng truyền thống Đoàn của các đơn vị.

            4. Tài liệu tham khảo:

- Đề cương tuyên truyền 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Thành Đoàn triển khai.

- Các tài liệu, phim ảnh về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ địa phương, đơn vị.

- Các tài liệu, phim ảnh về truyền thống lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cả nước và của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh.

- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố và của địa phương.

            - Các tư liệu như sách, báo, hình ảnh, các mô hình, giải pháp… hiệu quả, sáng tạo qua các thời kỳ của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Thành phố hoặc của đơn vị qua các năm.

            5. Tổ chức thực hiện:

Ban Chấp hành các Chi Đoàn có trách nhiệm:

-  Xây dựng chương trình sinh hoạt, chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến buổi sinh hoạt; báo cáo xin ý kiến cấp ủy, Ban chấp hành Đoàn cơ sở trước khi tổ chức sinh hoạt.

- Thông báo trước cho đoàn viên biết về thời gian, địa điểm và phổ biến trước chủ đề, nội dung của buổi sinh hoạt cho đoàn viên chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên; yêu cầu đoàn viên tham dự đông đủ.

- Thông tin kết quả, hình ảnh buổi sinh hoạt trên website, bảng tin; đồng thời ghi nhận ý kiến phản hồi, đánh giá của đoàn viên sau buổi sinh hoạt.

- Báo cáo kết quả tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tại đơn vị và gửi về Ban chấp hành Đoàn Thanh tra thành phố trước ngày 18/3/2015 (thứ tư).

 

Trên đây là hướng dẫn sinh hoạt chủ điểm tháng 02 và tháng 3 năm 2015. Căn cứ hướng dẫn này, Ban chấp hành Đoàn Thanh tra TP đề nghị các Chi đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì chưa rõ, các Chi đoàn trao đổi trực tiếp với Ban chấp hành Đoàn Thanh tra TP.

VĐQ Vinh


Số lượt người xem: 4193    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm