SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
7
2
4
6
0
6
Hoạt động chính trị đoàn thể 03 Tháng Hai 2023 12:08:22 SA
Chương trình công tác xã hội chủ đề “Mùa xuân cho em” – Chi bộ Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4  (12/12/2022)
  
Nhằm tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của Thành phố “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”, thiết thực thực hiện nội dung “không để người nghèo, người yếu thế tụt hậu, bị bỏ quên” trong phong trào ...
Điểm tin họp mặt Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2022); Tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2022 tại Đảng bộ Thanh tra Thành phố  (19/10/2022)
  
Nhằm ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, qua đó góp phần động viên, khích lệ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên về công tác dân vận gắn với việc đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí ...
Điểm tin Hội nghị báo cáo kết quả tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thanh tra Thành phố nhiệm kỳ 2022 - 2025  (10/10/2022)
  
Căn cứ Kế hoạch số 85-KH/ĐUK ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố về chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2025; ngày 14 tháng 6 năm 2022, Đảng ủy Thanh tra Thành phố xây dựng và triển khai Kế hoạch số 520-KH/ĐU về chuẩn bị và tiến hành Đại ...
Điểm tin Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  (30/08/2022)
  
Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố và Kế hoạch số 587/KH/ĐU ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa ...
Điểm tin Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm  (23/08/2022)
  
Căn cứ Công văn số 575-CV/TU ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Căn cứ Kế hoạch số 582-KH/ĐU ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố ...
Một số nội dung về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra  (14/07/2022)
  
Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; khen thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên xuất sắc năm 2021  (19/05/2022)
  
Nhằm khắc sâu, ghi nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Động viên, cổ vũ đảng viên, công chức của Thanh tra Thành phố thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng; làm ...
Kế hoạch tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị  (04/05/2022)
  
Đính kèm Kế hoạch số 494-KH/ĐU ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Đảng ủy Thanh tra Thành phố về tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
Tuyên truyền Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2015” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (27/07/2021)
  
Thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025”, ngày 06 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 2244/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên ...
Tinh thần tương thân, tương ái của Công đoàn Thanh tra Thành phố giữa đại dịch Covid-19  (26/07/2021)
  
Truyền thống nhân nghĩa, tinh thần tương thân tương ái của nhân dân Việt Nam đã được hun đúc, đắp bồi qua nhiều thế hệ. Ở giai đoạn lịch sử nào cũng có những biểu hiện cụ thể, thắm thiết tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Có thể thấy vài năm gần đây, đất nước ta đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức, từ hạn mặn, lũ chồng lũ, bão chồng ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm