SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
7
5
1
8
7
8
Công khai Kết luận Thanh tra 16 Tháng Mười 2021 6:01:46 SA
Công khai Kết luận thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng  (06/07/2021)
  
Đính kèm Thông báo Kết luận thanh tra số 75/TB-TTTP-P1 ngày 06/7/2021 của Thanh tra Thành phố về thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng về chấp hành pháp luật trong việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư dự án công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách và các dự án đầu tư xây dựng khác thuộc thẩm ...
Công khai Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 3  (08/03/2021)
Đính kèm Thông báo Kết luận thanh tra
Công khai Kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11  (05/03/2021)
Đính kèm Thông báo Kết luận thanh tra
Thông báo công khai Kết luận thanh tra của Thanh tra Thành phố  (26/02/2021)
Ngày 26 tháng 02 năm 2021, Thanh tra Thành phố ban hành Thông báo số 21/TB-TTTP về việc công khai 11 Kết luận thanh tra của Thanh tra Thành phố. Đính kèm Thông báo số 21/TB-TTTP và Danh sách 11 Kết luận thanh tra được thực hiện Thông báo công khai STT ĐOÀN THANH TRA KLTT ...
Công khai Kết luận thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân quận 8 trong các năm 2018-2019  (08/02/2021)
Đính kèm Thông báo Kết luận thanh tra
Công khai Kết luận thanh tra việc thực hiện thu, chi tài chính tại Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Trưng Vương  (02/02/2021)
Đính kèm Thông báo Kết luận thanh tra
Công khai Kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và quản lý, sử dụng tài chính tại Sở Văn hóa và Thể thao  (01/02/2021)
Đính kèm Thông báo Kết luận thanh tra
Công khai Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật về công khai Kết luận thanh tra năm 2016 và 2017 tại 14 đơn vị (gồm 06 Sở và 08 Ủy ban nhân dân các quận, huyện)  (22/01/2021)
Đính kèm Thông báo Kết luận thanh tra
Công khai Kết luận thanh tra về thanh tra lại đối với Kết luận thanh tra số 536/KLTT-Ttra ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Thanh tra Sở Tài chính về thanh tra tài chính Công ty TNHH Một thành viên 27/7 thành phố  (22/01/2021)
Đính kèm Thông báo Kết luận thanh tra
Công khai Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 6 trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai và môi trường  (07/01/2021)
Đính kèm Thông báo Kết luận thanh tra

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm