SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
5
9
0
6
7
7
Tin tức sự kiện 18 Tháng Tám 2014 2:05:00 CH

(TTTP) Báo cáo Kết quả tự kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng

 

 

BÁO CÁO

Số: 72-BC/ĐU ,  ngày  5 tháng 5 năm 2014

 

Kết quả tự kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng

 

            Thực hiện Quyết định số 342-QĐ/ĐUK ngày 15 tháng 4 năm 2014 của Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng thành phố về việc “Kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng”; đồng thời trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Thanh tra Thành phố trong thời gian qua.

            Đảng ủy Thanh tra thành phố báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng tại Đảng bộ Thanh tra thành phố như sau:

I/. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

            Đảng bộ Thanh tra Thành phố là Đảng bộ cấp cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng thành phố; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ chính trị do Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và Thanh tra Chính phủ giao cho Thanh tra thành phố.

Biên chế hành chính của Thanh tra thành phố được Ủy ban nhân dân thành phố giao năm 2013 cho đến nay là 185 người; Lãnh đạo Thanh tra thành phố: 07; trưởng, phó phòng, ban: 42; Kiểm tra viên cao cấp: 01; Thanh tra viên chính: 27; Thanh tra viên: 85 ; chuyên viên; cán sự: 34, nhân viên: 15. Trên đại học: 10 người; đại học: 139 người.

Tổ chức đoàn thể gồm: Công đoàn (161 công đoàn viên); Đoàn thanh niên (30 ĐVTN); Hội Cựu chiến binh (16 hội viên); Chi hội Luật gia (51 hội viên).

Tổng số đảng viên tính đến 30/4/2014 là 95 đồng chí, trong đó có 6 đảng viên dự bị (tỷ lệ 57,9% so với tổng số cán bộ, công chức).

Có 9 chi bộ trực thuộc Đảng bộ, 24 chi ủy viên (6 chi bộ có cấp ủy) ; 11 Đảng ủy viên; Ủy viên kiểm tra Đảng ủy có 05 đồng chí.

Trong đó, trình độ lý luận chính trị cao cấp-cử nhân: 39 đồng chí (tỷ lệ 41% so với tổng số đảng viên); trong đó có 18 đồng chi đang học cao cấp, cử nhân chính trị.

Năm 2013, Đảng bộ Thanh tra Thành phố đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 2/9 chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 7/9 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và 11 Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013. Được Đảng ủy Khối khen thưởng 01 chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 03 năm liên tục 2011, 2012, 2013 và 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 03 năm liền (2011, 2012, 2013).

II/. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG:

1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thi hành Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

- Từ năm 2011, năm 2012, Đảng ủy Thanh tra thành phố đã chỉ đạo Bí thư, Cấp ủy chi bộ trực thuộc triển khai, quán triệt đến toàn thể đảng viên vềĐiều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, bao gồm:

+ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XI;

+ Quyết định số 45-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương quy định về việc thi hành Điều lệ Đảng;

+ Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 5/01/2012 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng;

+ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17/5/2012 của Ban tổ chức Trung ương về một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên và lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức Đảng;

+ Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI;

+ Quyết định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm.

- Hàng năm, Đảng ủy Thanh tra thành phố đã triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng thành phố và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Thanh tra thành phố. Đầu năm 2014, Đảng ủy Thanh tra thành phố đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Thanh tra thành phố.

- Đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến cấp ủy và toàn thể đảng viên nghiêm túc học tập, quán triệt các quy định nêu trên.

2. Kết quả thực hiện Điều lệ Đảng; các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

a) Về đảng viên:

- Đảng viên đã nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ được quy định tại Điều 2 của Điều lệ Đảng; trên 97 % đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ định kỳ. Cấp ủy chi bộ duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư, qua đó thực hiện tốt việc kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đảng viên thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

- Đảng ủy và chi bộ thực hiện đầy đủ ghi chép điều 8, điều 10 Quy định 57-QĐ/TW, chấp hành quy định về đảng viên đi nước ngoài, hàng quý có báo cáo tình hình chính trị nội bộ của đơn vị về Đảng ủy Khối đúng thời gian.

   - Vai trò của Chi bộ, cấp ủy trong việc bảo đảm các quyền của đảng viên được quy định tại Điều 3 của Điều lệ Đảng:

+ Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến  lãnh đạo cán bộ đảng viên, công chức thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước luôn được Đảng ủy, cấp ủy chi bộ quan tâm thực hiện kịp thời, thường xuyên. Đảm bảo quyền của đảng viên được thông tin và thảo luận sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết đảng các cấp. Việc biểu quyết công việc của Đảng được thực hiện nghiêm túc trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng  thành Nghị quyết của chi bộ. Việc ứng cử, đề cử và bầu cử Cấp ủy chi bộ được thực hiện đúng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

+ Việc phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên trong phạm vi tổ chức được thực hiện gắn với sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng cùng với việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ dành thời gian để trao đổi những vấn đề mà đảng viên quan tâm để tránh phát sinh tư tưởng; biểu dương đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời nhắc nhở, phê bình đảng viên có biểu hiện tư tưởng lệch lạc, thiếu tập trung công tác. Thông qua vai trò Đảng ủy viên được phân công phụ trách chi bộ, Đảng ủy xem xét các ý kiến của đảng viên, nhất là trong công tác cán bộ để kịp thời lãnh đạo.

- Công tác tạo nguồn kết nạp Đảng:

Hàng năm, các tổ chức đoàn thể đều thực hiện việc bình chọn, giới thiệu sang Đảng nguồn quần chúng ưu tú. Đầu năm 2014, Đảng ủy đã tiếp nhận danh sách 8 đoàn viên ưu tú, 20 công đoàn viên ưu tú và giao về chi bộ đưa vào kế hoạch kết nạp đảng, công nhận cảm tình đảng, phân công đảng viên bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng vào Đảng.

- Công tác kết nạp đảng viên: bảo đảm phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn, nguyên tắc, trình tự, thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền kết nạp đảng viên; công tác tạo nguồn, tổ chức bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng.

Những vướng mắc trong thực tế kiến nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân-chính Đảng thành phố xem xét, chỉ đạo:

+ Theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05/01/2012 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng quy định: Chi uỷ tổ chức lấy ý kiến của đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội mà người vào Đảng là thành viên được thực hiện thông qua nghị quyết của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc nghị quyết của Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Thực tế, khi xét hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng phát sinh các trường hợp như sau nhưng chưa có văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối:

→ Trường hợp người vào Đảng là đoàn viên thanh niên ưu tú đang sinh hoạt Đoàn có tuổi đời trên 30 tuổi thì Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đề nghị chỉ có biên bản họp Ban chấp hành Đoàn cơ sở, không cần Nghị quyết của Ban chấp hành Đoàn cơ sở.

→ Trường hợp người vào Đảng là đoàn viên công đoàn ưu tú đang sinh hoạt Công đoàn cơ sở thì Ban Tổ chức  Đảng ủy Khối đề nghị chỉ có biên bản họp Tổ Công đoàn, không cần Nghị quyết của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

→ Trường hợp quần chúng ưu tú được điều động chuyển đổi vị trí công tác theo quy định cơ quan thì chi bộ mới phải phân công đảng viên mới phụ trách theo dõi, vì vậy thời gian công tác chung chưa đủ 12 tháng.

- Việc xét công nhận đảng viên chính thức đảm bảo theo tiêu chuẩn, thủ tục, thời gian theo quy định. Các trường hợp cần lưu ý như sau:

→ Trường hợp nơi ở hiện nay của đảng viên dự bị chỉ đăng ký tạm trú, đi sớm về muộn, nên đôi khi tổ chức Đảng đia phương chưa nắm rõ và nhận xét chưa đầy đủ khi cơ quan yêu cầu lấy ý kiến; dẫn đến chậm trễ thời gian.

- Thực hiện tốt việc quản lý hồ sơ đảng viên, việc bổ sung hồ sơ đảng viên hàng năm, việc nghiên cứu, khai thác hồ sơ đảng viên; việc thực hiện chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên (riệng việc đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng trong thời gian qua không có). Đảm bảo thu nộp và thu chi đảng phí tại chi bộ và Đảng bộ theo quy định.

- Việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban  chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm: trong năm 2014, Đảng ủy đã kiểm tra 03/9 chi bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tổ chức giám sát 6/9 chi bộ về việc quán triệt và thực hiện Quy định  47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương. Kết luận qua công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy đã đánh giá các chi bộ đã thường xuyên quán triệt, nhắc nhở đảng viên chấp hành quy định của Đảng, quy định của Ngành thanh tra; làm tốt công tác quản lý đảng viên, sâu sát, nắm hoàn cảnh, diễn biến tư tưởng, giữ gìn kỷ luật phát ngôn và đạo đức trong thực thi công vụ; cuối năm 100% đảng viên được công nhận đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên sai phạm.

b) Về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng ở cơ sở :

-     Ban chấp hành Đảng bộ Thanh tra thành phố làm việc theo chế độ tập thể, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ theo quy chế đã ban hành và chương trình kế hoạch công tác đã đề ra. Duy trì họp Đảng ủy định kỳ hàng tháng để kiểm điểm đánh giá tình hình công tác tháng, quý, 6 tháng và quyết định chủ trương, biện pháp thực hiện chương trình trọng tâm; họp chuyên đề về công tác tổ chức bộ máy, quy hoạch cán bộ. Mọi vấn đề đếu được Đảng ủy thảo luận, bàn bạc thống nhất trước khi quyết định, thể hiện là một tập thể đoàn kết, gắn bó, có bản lĩnh vững vàng và năng lực điều hành hoạt động toàn Đảng bộ, tạo được uy tín và sự tin tưởng đối với cán bộ, đảng viên cơ quan.

            Ban Thường vụ Đảng ủy chuẩn bị trước nội dung các cuộc họp Đảng ủy. Duy trì chế độ làm việc của Ban thường vụ Đảng ủy với cấp ủy chi bộ và Ban chấp hành các đoàn thể để nắm tình hình tư tưởng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

            Lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015. Vào đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy và Chánh Thanh tra đã làm việc với Cấp ủy và Lãnh đạo các phòng, ban để rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy chế làm việc của chi bộ và quy chế tổ chức hoạt động của Văn phòng, các Phòng, ban gắn với chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch công tác thanh tra hàng năm. Qua đó tăng cường mối quan hệ phối hợp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng và sinh hoạt phòng, đoàn kết nội bộ được giữ vững và phát huy.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra thành phố nhiệm kỳ 2010-2015 (trong đó phấn đấu đến năm 2015 - 100% chi bộ có cấp ủy); công tác điều động chuyển đổi vị trí công tác cán bộ luôn được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo đảm bảo điều kiện hoạt động của chi bộ. Kịp thời kiện toàn 03 cấp ủy chi bộ khuyết nhân sự, chỉ định 01 đồng chí giữ nhiệm vụ bí thư chi bộ, 02 đồng chí giữ nhiệm vụ phó bí thư Chi bộ, chỉ định bổ sung 02 chi ủy viên và thành lập 02 cấp ủy (đến nay có 7/9 chi bộ có cấp ủy); báo cáo đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ định bổ sung thay thế 02 Đảng ủy viên; 01 Chủ nhiệm, 01 Phó chủ nhiệm Ủy viên kiểm tra Đảng ủy để kiện toàn Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Thanh tra thành phố nhiệm kỳ 2010-2015.

- Về thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình:

Nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình thẳng thắn, cầu thị, tự giác, trung thực trong kiểm điểm tập thể, cá nhân theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thực hiện kiểm điểm đánh giá cán bộ và phân tích chất lượng đảng viên năm 2013 gắn với yêu cầu khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và kiểm tra đánh giá kết quả việc chấp hành quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Thanh tra thành phố theo Quyết định số 1860/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra và Thông tư 05/2011/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ban hành về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra. Tiếp tục chọn vấn đề còn hạn chế của tập thể, cá nhân để thảo luận và đề ra biện pháp khắc phục.

c) Về tổ chức cơ sở đảng:

- Việc thực hiện, chức năng nhiệm vụ của loại hình đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan theo quyết định số 98-QĐ/TWngày 22/3/2004 của Ban Bí thư; được thể hiện qua Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2010 -2015 và Quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015.

Đảm bảo quan hệ công tác giữa Chánh Thanh tra thành phố với Đảng ủy thông qua Quy chế làm việc của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-TTTP ngày 29/01/2010 của Chánh Thanh tra thành phố); cụ thể: định kỳ một tuần/ lần, Chánh Thanh tra và Bí thư Đảng ủy sẽ hội ý trước hoặc sau cuộc họp giao ban về kế hoạch thực hiện công tác trong tuần. Định kỳ một tháng/lần, Chánh Thanh tra và Bí thư Đảng ủy trao đổi công tác để chuẩn bị và thống nhất việc kiểm điểm, đánh giá thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, đề ra nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tháng kế tiếp.

            Chi bộ, cấp ủy làm tốt công tác phối hợp với Trưởng phòng, Chánh Văn phòng và lãnh đạo Phòng, Văn phòng để đảm bảo điều kiện thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được giao; đồng thời bảo đảm và tạo điều kiện để chi bộ thực hiện tốt quy chế làm việc đã ban hành. Hàng tháng hoặc công việc đột xuất đều có hội ý Cấp ủy và lãnh đạo các phòng để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo. Chi bộ thường xuyên phản ánh với Trưởng phòng, Chánh Văn phòng ý kiến của đảng viên, quần chúng về việc thực hiện các nhiệm vụ và chính sách, chế độ trong cơ quan.

 - Việc chấp hành nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng theo quy định Điều lệ Đảng:

Chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư, và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2013 của Ban Tổ chức Trung ương được duy trì thường xuyên định kỳ hàng tháng. Đảm bảo sinh hoạt chuyên đề hàng quý gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt việc kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ; phân công nhiệm vụ cho đảng viên và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đảng viên thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao. 9/9 Chi bộ có sổ biên bản họp chi bộ, sổ sinh hoạt cấp ủy, sổ quản lý đảng viên, sổ thu chi trích nộp đảng phí theo quy định.

Những vấn đề về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ:  việc sinh hoạt các chuyên đề tư tưởng học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chi bộ cần được tổ chức thường xuyên, định kỳ hàng tháng; nội dung sinh hoạt chuyên đề tại một số chi bộ phải thực sự sát với tình hình nhiệm vụ chính trị của chi bộ, co tiêu chí đánh giá sự chuyển biến của cán bộ, đảng viên qua học tập, sinh hoạt từng chuyên đề để từ đó đề ra các giải pháp lãnh đạo nhằm nâng cao tính Đảng, tính chiến đấu, tính giáo dục trong sinh hoạt đảng.

d) Về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng ủy, cấp uỷ chi bộ và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy:

- Thực hiện tốt vai trò của cấp uỷ trong việc lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo Điều 30 Điều lệ Đảng và nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra theo Điều 32 của Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy về kiểm tra, giám sát tại chi bộ thường xuyên và theo chuyên đề.

Trong năm 2013, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã thực hiện 03 cuộc kiểm tra, giám sát: Chuyên đề về vai trò chi bộ lãnh đạo thực hiện Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm đối với 02/9 Chi bộ trực thuộc; Chuyên đề về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với 03/9 Chi bộ trực thuộc; Việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình đối với 02/9 Chi bộ trực thuộc.

Thường xuyên nhắc nhở đảng viên rèn luyện về đạo đức lối sống trong công tác và sinh hoạt, gương mẫu chấp hành quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; làm tốt công tác giám sát, nhắc nhở ngăn ngừa sai phạm.

e) Về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên:

 Được đảm bảo thực hiện hàng năm theo quy định tại Điều 34 Điều lệ Đảng, quy định hướng dẫn số 37-BCH/TW ngày 20/12/2010 của Ban chấp hành Trung ương về mức tiền thưởng và hình thức khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên và quy chế thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí trong Đảng bộ Thanh tra thành phố.

Cụ thể năm 2013: đợt tổng kết năm đã khen thưởng 11 đảng viên xuất sắc, 9 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2 chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền;  đợt 19/5/2013, đã tổ chức biểu dương, khen thưởng tại Đảng bộ 08 tập thể và 27 cá nhân gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (tổng số tiền khen thưởng là 10.005.000đồng)

f) Sự lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của các đoàn thể, trong đó có vai trò lãnh đạo trực tiếp đối với hoạt động Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại đơn vị về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ:

- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tăng cường giáo dục đoàn viên, hội viên về các mặt: tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, những điều kỷ luật của Ngành, các quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp.

- Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn cơ sở giới thiệu quần chúng ưu tú sang Đảng; vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do cơ quan phát động.

- Chỉ đạo các tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên đưa vào chương trình hoạt động thường xuyên; phát động phong trào đoàn viên, hội viên nêu cao trách nhiệm và tính gương mẫu trong thực thi công vụ; tích cực tham mưu hoàn thành công việc đúng tiến độ, không để hồ sơ tồn đọng. Nhiều gương điển hình trong học tập và làm theo được bình chọn và giới thiệu Đảng ủy tuyên dương, khen thưởng.

- Quan tâm cử cán bộ trong Ban chấp hành Đoàn cơ sở và Ban chấp hành Công đoàn tham dự đầy đủ các chương trình bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ đoàn thể do cấp trên tổ chức.

- Ngay từ đầu năm, Bí thư Đảng uy và Chánh Thanh tra đều làm việc với Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể để lãnh đạo, định hướng hoạt động đảm bảo theo điều lệ của tổ chức và chương trình công tác đã đề ra. Lắng nghe, đồng hành và giải đáp thấu đáo các vướng mắc, khó khăn của các đoàn thể; đưa đoàn thể cơ quan ngày càng hoạt động có hiệu quả hơn; đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

- Lãnh đạo Chi hội Luật gia và Hội Cựu chiến binh cơ quan thực hiện tốt chương trình hoạt động hàng năm, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, không ngừng rèn luyệt nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 - Chỉ đạo Ban chấp hành Đoàn cơ sở nghiêm túc rút kinh nghiệm trong tổ chức, hoạt động Đoàn thanh niên năm 2013 và thông qua phương án củng cố kiện toàn tổ chức, giải pháp xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc toàn diện năm 2014. Lãnh đạo tổ chức các hoạt động thiết thực lập thành tích kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và chỉ đạo đại hội chi đoàn bộ phận và Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn cơ sở Thanh tra thành phố.

III/. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

1. Mặt làm được:

- Làm tốt công tác tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Điều lệ Đảng khoá XI và thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy Thanh tra thành phố nhiệm kỳ 2010-2015 và Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Điều lệ Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ và thực hiện dân chủ, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng tại Đảng bộ và chi bộ trực thuộc; qua đó phát hiện, đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng thành phố những vấn đề cần đưa vào chương trình tập huấn cấp ủy cơ sở hàng năm.

2. Hạn chế, khuyết điểm và một số vấn đề cần lưu ý:

- Trong sinh hoạt chuyên đề tại một số chi bộ, tình hình đảng viên trẻ còn ít tham gia thảo luận, tranh luận những vấn đề do Cấp ủy và tổ chuyên đề chuẩn bị. Việc phân công đảng viên ghi chép biên bản sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề còn đơn giản, có chi bộ chỉ ghi nội dung và kết luận của Bí thư.

- Cần tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy nhằm phát huy tính gương mẫu của của đảng viên trong công tác và sinh hoạt, nhất là cán bộ lãnh đạo phòng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Thanh tra thành phố theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định của Thanh tra Chính phủ về những điều cán bộ thanh tra được làm và không được làm trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, trong nhiệm vụ thanh tra; trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng.

3. Kiến nghị, đề xuất:

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng thành phố cần hướng dẫn bằng văn bản việc thực hiện quy trình, thủ tục công tác kết nạp đảng để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện, tránh chậm trễ hồ sơ hoặc phải đưa ra cuộc họp Chi bộ và Đảng ủy nhiều lần.

Hương Bình

 

Nơi nhận:

- BTV.Đảng ủy Khối;

- Ủy ban kiểm tra ĐUK;

- Các đ/c Đảng ủy viên;

- UBKT Đảng ủy;

- Bí thư Chi bộ;

- Lưu: ĐU (TCCB)

TM. ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

 

Lê Thanh Tân

 

 

 


Số lượt người xem: 160115    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Tìm kiếm